Dokumenty

Przeczytaj regulamin, pobierz i wydrukuj  niezbędne zgody

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z ZAMKNIĘTEGO PLACU ZABAW 
W FORMIE DMUCHANYCH TORÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

Regulamin ogólny korzystania z zamkniętego placu zabaw w formie dmuchanych torów sprawnościowych (dalej Regulamin) został stworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektu jakim jest ZAMKNIĘTEGO PLACU ZABAW W FORMIE DMUCHANYCH TORÓW SPRAWNOŚCIOWYCH (dalej Plac zabaw). Priorytetem Placu zabaw jest dbałość o mile i bezpiecznie spędzony czas przez naszych Klientów, jednakże wskazujemy, iż forma rekreacji, jaką jest korzystanie z atrakcji może spowodować urazy. Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych niniejszym Regulaminem jak również do poleceń, porad i nakazów wydawanych przez personel Placu zabaw.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem zarządzającym Placem zabaw jest Hulaj.pl sp. z o.o. z siedzibą w Kórniku 62-035, ul. Poznańska 26,wpisana do KRS pod numerem 0000723373, NIP 7773312099 zwana dalej Zarządcą.
 2. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z atrakcji Placu zabaw lub zamierzające przebywać na jego terenie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Pobyt na terenie Placu zabaw oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem przebywania na terenie Placu zabaw jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Placu zabaw​. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasady dokonywania zakupu biletów dostępne są przy kasach oraz na stronie internetowej ​www.funworld.pl​, a także stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 4. Podczas pobytu na terenie Placu zabaw należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych przez pracowników Placu zabaw.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych atrakcji są objęte dodatkowymi regulaminami.
 6. Na terenie Placu zabaw obowiązuje zakaz:
  a) palenia papierosów i papierosów elektronicznych, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających,
  b) wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  c) wprowadzania i przebywania zwierząt w innych miejscach niż strefach wyznaczonych. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzę i ewentualne szkody spowodowane jego zachowaniem,
  d) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów,
  e) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów,
  f) prowadzenia treningów indywidualnych i grupowych przez osoby niezatrudnione w Placu zabaw,
  g) wnos​zenia i spożywania posiłków i napojów niezakupionych na terenie Placu zabaw.
 7. Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji obiektu przez klientów, po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Placu zabaw, fanpage’u Funworld na facebooku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Placu zabaw.
 8. Zarządca dopuszcza możliwość rezerwacji Placu zabaw. Informacje o ich dostępności można uzyskać pod adresem mailowym: info@funworld.pl​.

II UŻYTKOWNICY

 1. Funworld jest obiektem rekreacyjno-rozrywkowo-sportowym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 roku życia.
 2. Plac zabaw zastrzega sobie prawo do wyznaczenia limitów wiekowych na poszczególnych atrakcjach wchodzących w skład całego placu zabaw. Szczegółowe informacje dostępne są bezpośrednio przy atrakcjach, na stronie www.funworld.pl ​oraz u obsługi Placu zabaw.
 3. Dzieci i młodzież powyżej 3 roku życia mogą korzystać jedynie z atrakcji wskazanych przez obsługę Placu zabaw.
 4. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 10 rok życia mogą korzystać z Placu zabaw pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna.
 5. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2-6, Plac zabaw nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie Placu zabaw odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
 6. Rodzice i/lub opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.
 7. Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Placu zabaw przez zorganizowane grupy. Wówczas jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie Placu zabaw z grupą osób niepełnoletnich, których liczba nie przekracza 10 osób.
 8. Opiekun grupy, o którym mowa powyżej, przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Placu zabaw obowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy zorganizowanej dostępny w punkcie Placu zabaw lub na stronie internetowej www.funworld.pl
 9. Z zastrzeżeniem ust.8- kiedy odpowiedzialność ciąży na rodzicu lub opiekunie ora z ust.10 gdy odpowiedzialność ponosi opiekun grupy, każdy Użytkownik korzysta z atrakcji Placu zabaw i pomieszczeń obiektu wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji, a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.
 10. Kobiety w ciąży i osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z atrakcji Placu zabaw. W pozostałych przypadkach winny korzystać z Placu zabaw stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia, ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem- specjalistą. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu Plac zabaw nie ponosi odpowiedzialności.
 11. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność pracownikowi Placu zabaw.
 12. Użytkownik jest świadomy, iż akceptacja niniejszego Regulaminu zwalnia w całości Plac zabaw od: a) odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe w skutek korzystania z Placu zabaw i jego atrakcji, b) odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie w przedmiotach stanowiących własność Użytkownika lub znajdujących się w jego posiadaniu, wniesionych i pozostawionych na terenie Placu zabaw.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI

 1. Zabrania się korzystania z atrakcji Placu zabaw niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Osoby zamierzające korzystać z atrakcji Placu zabaw przygotowują się w wyznaczonym do tego miejscu, gdzie pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione przedmioty.
 3. Z atrakcji​ Placu zabaw można korzystać jedynie w skarpetkach. Korzystanie ze skarpetek antypoślizgowych może narazić na kontuzję.
 4. Zaleca się korzystanie z atrakcji Placu zabaw w ubraniu sportowym w długich spodniach, koszulkach z długim rękawem, aby zminimalizować ryzyko obtarcia, bez żadnych ostrych lub luźno połączonych elementów mogących stwarzać Użytkownikowi problemy lub zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych Użytkowników podczas korzystania z atrakcji Placu zabaw.
 5. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje, a także inne przedmioty niestanowiące wyposażenia ​Placu zabaw.
 6. Zabrania się korzystania z atrakcji z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób.
 7. Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.
 8. Na terenie Placu zabaw zabrania się:
  a) wspinania się po siatkach bocznych atrakcji;
  b) wchodzenia w butach na atrakcje;
  c) korzystania z atrakcji bez skarpet;
  d) wnoszenia jedzenia i picia;
  e) używania sprzętów, które nie są własnością Placu zabaw;
  f) korzystanie ze wszystkich zjeżdżalni znajdujących się w Placu zabaw w niewłaściwy sposób;
  g) nagrywania materiałów foto, audio i video w celu ich publikacji i/lub komercyjnego wykorzystania bez zgody kierownictwa ​Funworld.
 9. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika​Placu zabaw jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.
 10. Zabrania się wchodzenia na wszystkie atrakcje w butach i/lub z jedzeniem i napojami.
 11. Na poduszki pneumatyczne oraz kule do skakania należy skakać pojedynczo i tylko jeśli są puste.
 12. Zabrania się skoków na główkę na jakąkolwiek z atrakcji.
 13. Zabrania się wyrzucania piłek z miejsc dla nich przeznaczonych.
 14. Na zjeżdżalniach należy zjeżdżać jedynie w pozycji siedzącej, nogami w kierunku zjazdu i tylko gdy poprzedzająca osoba opuściła zjazd.
 15. Ze wszystkich ​atrakcji należy korzystać w długich spodniach i koszulkach z długim rękawem, aby zminimalizować ryzyko obtarcia.
 16. Z atrakcji elektronicznych możesz korzystać jedynie w obecności pracownika Placu zabaw.
 17. Zabrania się poruszania pod prąd na torach przeszkód.
 18. Zabrania się wspinania na siatki zabezpieczające, zjeżdżalnie i elementy konstrukcji.
 19. Zabrania się dotykania kabli zasilających urządzenia i otwierania urządzeń.
 20. Zabrania się korzystania z przejść dla obsługi i wchodzenia pomiędzy ściany i bandy atrakcji.
 21. Uczestnicy zabawy korzystają z atrakcji na własne ryzyko.
 22. Należy zawsze słuchać poleceń pracownika Placu zabaw.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Osoby przebywające na terenie Placu zabaw, które naruszają porządek publiczny,​dobre obyczaje, stwarzają zagrożenie dla innych klientów, niestosujące się do przepisów Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników Placu zabaw, a także osób przez kierownictwo Funworld, upoważnionych, służb porządkowych, będą usunięte z terenu Placu zabaw, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, w sprawie przebywania na terenie Placu zabaw, każdy klient może zwrócić się do obsługi Placu zabaw, celem wyjaśnienia wątpliwości.
 3. Użytkownicy Placu zabaw wyrażają zgodę na:
  a) monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych, (jeżeli na obiekcie w danym momencie są włączone) celem zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Placem zabaw a Użytkownikiem, jak również na żądanie stosownych upoważnionych do tego władz,
  b) wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel i pracowników​ Funworld wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych,
  c) nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Placu zabaw. Funworld​ nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć,
  d) Funworld nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związanych z upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie,
  e) Użytkownik rezerwuje i kupuje wstęp do Placu zabaw na określony okres i jest zobowiązany do przestrzegania tego terminu, w przypadku przekroczenia wykupionego czasu, Użytkownik lub jego opiekun zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem Placu zabaw (dostępny na stronie​ www.funworld.pl ​lub w recepcji Placu zabaw). Zaleca się przybycie do parku 15 minut przed zarezerwowanym terminem bez względu na to czy bilet został zakupiony internetowo czy w recepcji Placu zabaw. Plac zabaw nie jest zobowiązany do rekompensaty czasu Użytkownikowi w przypadku spóźnienia na zarezerwowany termin,
  f) celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Placu zabaw, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie pracownikom ​Placu zabaw ​wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Placu zabaw,
  g) Za wstęp wykupiony, a niewykorzystany, jak również za czas niewykorzystany przez Użytkownika, Plac zabaw nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.
 4. Plac zabaw nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. w skutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej, usługi serwerowej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.
 5. Funworld zastrzega sobie prawo do odmowy określonej osobie lub grupie osób wstępu na teren Placu zabaw wg własnego uznania z wyłączeniem prywatnych osób do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Placu zabaw.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji znajdujących się na terenie Placu zabaw, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez pracowników ​Funworld w trakcie pobytu Użytkownika na terenie Placu zabaw lub na skierowane zapytanie drogą mailową na adres: info@funworld.pl
 2. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów- przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 3. Administratorem danych osobowych jest Hulaj.pl sp. z o.o. z siedzibą w Kórniku 62-035, ul. Poznańska 26,wpisana do KRS pod numerem 0000723373, NIP 7773312099 zwana dalej Zarządcą.
 4. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Placu zabaw.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Placu zabaw jest dobrowolne​i każdej osobie przysługuje ​dostęp do swoich danych osobowych i ich ​​poprawiania. Kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego można uzyskać poprzez kontakt z Administratorem lub w miejscu udostępnienia danych.
 6. Powierzającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VI OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PLACU ZABAW

 1. Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Placu zabaw (​www.funworld.pl) oraz w recepcji Placu zabaw.
 2. Opłatę za bilet pobiera się z góry, według aktualnie obowiązującego cennika i nie podlega ona zwrotowi ani w całości ani w części, chyba, że niewykonanie usługi nastąpiło z wyłącznej umyślnej winy Placu zabaw.
 3. Użytkownik kupuje bilet wstępu na określony termin i czas. W przypadku przekroczenia czasu na jaki zakupiony został wstęp Użytkownik może nadal korzystać z atrakcji Placu zabaw, jednak jest zobowiązany do uiszczenia w recepcji Placu zabaw stosownej opłaty za dodatkowy czas. Opłata ta jest naliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie ​www.funworld.pl​ oraz w recepcji Placu zabaw.
 4. W przypadku awarii, konserwacji bądź konieczności naprawy urządzeń, zakomunikowanie tego klientom za pośrednictwem strony internetowej Funworld, fanpage’a na facebooku, ogłoszenie przy recepcji Placu zabaw lub przy danym urządzeniu nie stanowi przesłanki do zwrotu lub zmniejszenia opłaty za bilet wstępu.
 5. Plac zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 6. Użytkownik może dokonać rezerwacji biletów za pośrednictwem poczty elektroniczne info@funworld.pl.
 7. Opłaty za zarezerwowane bilety, Użytkownik uiszcza w recepcji Placu zabaw co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem przez niego korzystania z atrakcji.
 8. Składając zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru daty i godziny wejścia na teren Placu zabaw i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznania się z warunkami Regulaminu, co stanowi warunek konieczny dla realizacji zamówienia.
 9. W przypadku przybycia Użytkownika w czasie krótszym niż 15 minut od terminu rozpoczęcia korzystania z atrakcji, rezerwacja może zostać unieważniona.
 10. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest warunkiem jego przyjęcia.
 11. Cena biletu jest wiążąca według chwili złożenia zamówienia, a Użytkownik składając zamówienie i posiadający potwierdzenie zamówienia, zobowiązuje się do zapłaty za zamówione bilety w recepcji Placu zabaw.
 12. Jedna osoba może jednorazowo dokonać zakupu dowolnej ilości biletów.
 13. Plac zabaw nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia, niedostarczenie potwierdzenia zamówienia lub niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem wskazanym przez Użytkownika, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Plac zabaw nie ma wpływu.
 14. Każdy z Użytkowników jest zobowiązany do rozliczenia czasu przebywania i kosztu dodatkowych atrakcji z obsługą Recepcji przed opuszczeniem Placu zabaw.
 15. Po wyjściu z Placu zabaw bilet traci ważność i nie może być wykorzystany do powrotu do Placu zabaw w tym dniu.
 16. Płatności można dokonać elektronicznie i są one realizowane przez eCard SA: kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, Master Card Electronic.
  Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje eCardS.A., który obsługuje wykonanie płatności.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close